ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្តូបមិត្តភាពវៀតណាម - កម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្តូបមិត្តភាពវៀតណាម - កម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ ខែមីនា នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្តូបមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា។