លោកគ្រូ Nguyen Tien Dung - ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ ក្នុងការបង្រៀនភាសាវៀតណាម

លោកគ្រូ Nguyen Tien Dung - ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ ក្នុងការបង្រៀនភាសាវៀតណាម

(VOVWORLD) - សាលាមិត្តភាព T80 ជាសាលាមួយដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដល់ប្រទេសទាំង ៣ គឺ វៀតណាម កម្ពុជា និ ...

សាលាមិត្តភាព T80 រៀបចំពិធីទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅសាលា

នារសៀនថ្ងៃទី ១៣មេសា នៅសាលាមិត្តភាព T80 បាន រៀបចំពិធីទទួលបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាដែល កំពុងសិក្សានៅសាលា។ អញ្ចើញចូលរួមក្ន ...