ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Da Nang អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយសមាជិកនាវាហ្វឹកហ្វឺនកង ឆ្មាំការពារឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុន

ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Da Nang អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយសមាជិកនាវាហ្វឹកហ្វឺនកង ឆ្មាំការពារឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង Da Nang គណៈកម្មា ធិការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកនាវាកងឆ្មា ...