លោកគ្រូ Nguyen Tien Dung - ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ ក្នុងការបង្រៀនភាសាវៀតណាម

លោកគ្រូ Nguyen Tien Dung - ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ ក្នុងការបង្រៀនភាសាវៀតណាម

(VOVWORLD) - សាលាមិត្តភាព T80 ជាសាលាមួយដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដល់ប្រទេសទាំង ៣ គឺ វៀតណាម កម្ពុជា និ ...
អភិវឌ្ឍន៍ការបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ថៃនៅមហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេស នៃសកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ

អភិវឌ្ឍន៍ការបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ថៃនៅមហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេស នៃសកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ

(VOVWORLD) - ជាមហាវិទ្យាល័យមួយ ក្នុងចំណោមមហាវិទ្យាល័យ ចំនួន ៥ ដែលមានប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងប្រកបដោយកិត្យានុភាពក្នុងការបង្រៀនភាសាបរទេសនៅ ...
លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិងរៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនៅឯបរទេស

លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិងរៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនៅឯបរទេស

(VOVworld) – នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ទើបនឹងអនុម័តលើគំរោង ការណ៍ «លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិង ...
លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពការបង្រៀននិងរៀនភាសាវៀតណាមក្នុងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស

លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពការបង្រៀននិងរៀនភាសាវៀតណាមក្នុងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស

Vovworld-សិក្ខាសាលា “កាសែតជាមួយការលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពការ​បង្រៀននិងរៀនភាសាវៀតណាមក្នុងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស”