ការវិនិយោគ-ការពារឆ្នេរសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេCuu Long

ការវិនិយោគ-ការពារឆ្នេរសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេCuu Long

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៧កក្កដានៅទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ក្រសួង កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរួមសហការជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការ