ក្រុប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. នឹងរៀបចំសម័យប្រជុំជាច្រើនពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅស៊ីរីនាខែកក្កដា

ក្រុប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. នឹងរៀបចំសម័យប្រជុំជាច្រើនពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅស៊ីរីនាខែកក្កដា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣ កក្កា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅ អ.ស.ប. លោក Liu Jieyi បានប្រកាសថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. នឹងដំណើរការក ...
វង់ចរចារស្តីអំពីបញ្ហានៅស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនាខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

វង់ចរចារស្តីអំពីបញ្ហានៅស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនាខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

(VOVWORLD) - បេសកជនពិសេស អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហានៅស៊ីរី លោក Staffan de Mitsura បានឲ្យដងឹថា៖ វង់ចរចារថ្មីអំពីស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្ត ...
រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាចំណុចស្នូលក្នុងការគ្រប់គ្រងខឿនសេដ្ឋកិច្ច។

រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាចំណុចស្នូលក្នុងការគ្រប់គ្រងខឿនសេដ្ឋកិច្ច។

VOV-បណ្ដាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្តជាខ្លឹមសារស្នូលក្នុង សម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាល​ប្រចាំ​ខែកក្កដា​ដែលបានប្រព្រឹត្ត ទៅនាថ្ងៃទី៣០កក្កដានៅទីក្រុង ...