សម័យប្រជុំលើកទី ៤ គណៈកម្មការជាតិ​ទទួលបន្ទុក​យន្តការ​បញ្ជរតែ​មួយអាស៊ាន និងយន្តការបញ្ជរតែមួយជាតិ

សម័យប្រជុំលើកទី ៤ គណៈកម្មការជាតិ​ទទួលបន្ទុក​យន្តការ​បញ្ជរតែ​មួយអាស៊ាន និងយន្តការបញ្ជរតែមួយជាតិ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ គណៈកម្មការជាតិទទួលបន្ទុកយន្តការបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន និងយន្តការ បញ្ជរតែមួយជាតិ និងការសម្របសម្រួលព ...