នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc៖ ដាក់ពិន័យយ៉ាងតឹងរឹងលើអំពើរំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19

នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc៖ ដាក់ពិន័យយ៉ាងតឹងរឹងលើអំពើរំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19

(VOVWORLD) - ជាពិសេសគឺអំពើមិនប្រតិបត្តិតាមវិធានការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំពើ ប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចបង្ការប្រយុទ្ធប្រ ...