អនុវត្តល្អដំណើការឧទ្ទេសនាមបុគ្គលិកឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

អនុវត្តល្អដំណើការឧទ្ទេសនាមបុគ្គលិកឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

(VOVworld)- អនុវត្តល្អដំណើការឧទ្ទេសនាមបុគ្គលិក ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់ កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។​