ក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបដិសេធន៍ជួបសន្ទនាជាមួយភាគីប្រឆាំងនៅតុចរចា Geneva

ក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបដិសេធន៍ជួបសន្ទនាជាមួយភាគីប្រឆាំងនៅតុចរចា Geneva

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៤ ធ្នូ ប្រធានក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលចូលរួមដំណើរចរចា សន្តិភាពនៅទីក្រុង Geneva ស្វីស លោក Bashar Ja’afari ...
ក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីវិលត្រឡប់មកតុចរចាទីក្រុង Geneva នៅស្វីស

ក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីវិលត្រឡប់មកតុចរចាទីក្រុង Geneva នៅស្វីស

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១០ ធ្នូ ក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅទីក្រុង Geneva ស្វីសដើម្បីចូលរួម ដំណើរការចរចាស្តីអំពីស៊ីរីក្រោមការគាំពាររប ...