តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ

តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ

(VOVWORLD) - ការកសាងនិងការធ្វើឱ្យល្អប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទិសដៅសង្គមនិយម គឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម។ គោលការណ ...