នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៧ នាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៧ នាក់

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមិនា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុប ចំនួន ២៥០១ ករណី ក្នុងនោះ ចំនួន ១៥៧៨ ករណ ...