អង្គភាពអាជីវកម្មគំរូនៅក្រុងហូជីមិញជាង១០០បានបង់ពន្ធចំនូន១៨ពាន់ពាន់លានដុង

អង្គភាពអាជីវកម្មគំរូនៅក្រុងហូជីមិញជាង១០០បានបង់ពន្ធចំនូន១៨ពាន់ពាន់លានដុង

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១០តុលា សម្ព័ន្ធសមាគមអង្គ ភាពអាជីវកម្មក្រុងហូជី​មិញបានរៀបចំពិធីលើកដំកើង អង្គភាពអាជីវកម្មគំរូឆ្នាំ២០១៥