គណៈរដ្ឋមន្រ្តីអ៊ីស្រាអែល​អនុម័តលើ​កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពី​ការធ្វើប្រក្រតីភាព​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយបារ៉ែន

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីអ៊ីស្រាអែល​អនុម័តលើ​កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពី​ការធ្វើប្រក្រតីភាព​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយបារ៉ែន

(VOVWORLD) - កាលពីខែមុនប្រទេសទាំងពីរទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការធ្វើប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនង។
អ៊ីស្រាអែល និងបារ៉ែនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការ

អ៊ីស្រាអែល និងបារ៉ែនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការ

(VOVWORLD) - ច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះ បានបើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរក្រសួងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបារ៉ែន។