កិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ 2019៖ ទប់ស្កាត់ជម្លោះនិងធានាឱ្យមានតំបន់មួយប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងខ្លួនទីពឹងខ្លួន

កិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ 2019៖ ទប់ស្កាត់ជម្លោះនិងធានាឱ្យមានតំបន់មួយប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងខ្លួនទីពឹងខ្លួន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី កិច្ចសន្ទនា Shangri-La ឆ្នាំ២០១៩ បានបញ្ចប់ដោយមានកិច្ចសន្ទនាពេញអង្គចំនួន ៣ ជាមួយ ...