ពិធីបំផុសយុទ្ធនាការ “ធ្វើអោយភពផែនដីស្អាតជាង” ឆ្នាំ២០១៩

ពិធីបំផុសយុទ្ធនាការ “ធ្វើអោយភពផែនដីស្អាតជាង” ឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - ថ្លែងនៅទីនេះ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន វៀតណាមលោក Vo Tuan Nhan បានលើកច្បាស់ថា វៀតណាមកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហា ...