ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយសហគ្រាសក្នុងការ អភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយសហគ្រាសក្នុងការ អភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានបើកប្រតិបត្តិការកម្មវិធី GoOnline - រួមដំណើរជាមួយសហគ្រាសក្នុ ...
ភូមិរបរជាច្រើនធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យទៅដោយ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

ភូមិរបរជាច្រើនធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យទៅដោយ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - នៅទីក្រុងហូជីមិញ ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ក្នុងរយៈពេលច្រើន ឆ្នាំថ្មីៗនេះ ផលិតផលនៃភូមិរបរជាច្រើនដូចជា ណែម Thu Duc ជើងសំរិទ្ធ ...