ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅទីក្រុងហូជីមិញ

ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) - ពិធីពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ទីក្រុងហូជីមិញលើកទី ១១ ឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ដ ...