តម្លៃប្រេងមានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនឈានដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម” ដំណាក់កាលទី ១”

តម្លៃប្រេងមានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនឈានដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម” ដំណាក់កាលទី ១”

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ តម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកមានការកើនឡើងយ៉ាងស្រាលបន្តិចនៅក្នុងវគ្គប្រតិបត្តិការដើមសប្តាហ៍នេះ ដោយសារការរំព ...