កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីគោលនយោបាយ ដំណោះស្រាយជំនះពុះពារលើផលវិបាក ដោយគ្រាប់បែកមីននិងសារធាតុគីមីពុលក្រោយពីសង្គ្រាម

កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីគោលនយោបាយ ដំណោះស្រាយជំនះពុះពារលើផលវិបាក ដោយគ្រាប់បែកមីននិងសារធាតុគីមីពុលក្រោយពីសង្គ្រាម

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម និងស្ថាប័ន អចិន្រ្តៃយ៍នៃគណៈកម្មការជាតិទទួលបន្ទុកការជំនះពុះពារ លើផលវិបាក ...
កម្មវិធី UNDP ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារ គ្រប់បែកមីនក្រោយសង្គ្រាម

កម្មវិធី UNDP ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារ គ្រប់បែកមីនក្រោយសង្គ្រាម

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពគ្រប់បែកមីនជាតិវៀតណាម (VNMAC) សហការជាមួ ...
កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យ "ជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយគ្រាប់បែកមីនដើម្បីជីវភាពរស់នៅសុខសាន្តត្រាន"

កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យ "ជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយគ្រាប់បែកមីនដើម្បីជីវភាពរស់នៅសុខសាន្តត្រាន"

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ៣១ មិនា កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យ ដោយប្រធានបទ “ជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយគ្រាប់ បែកមីនដើម្បីជីវភាពរស់នៅសុខសាន្តត្រ ...