តុលាការកំពូល រដ្ឋ Pennsylvania ទទួលយកបណ្តឹង​តវ៉ាអំពី​សន្លឹកឆ្នោត​របស់​លោកប្រធានាធិបតី Trump

តុលាការកំពូល រដ្ឋ Pennsylvania ទទួលយកបណ្តឹង​តវ៉ាអំពី​សន្លឹកឆ្នោត​របស់​លោកប្រធានាធិបតី Trump

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកាតុលាការកំពូល រដ្ឋ Pennsylvania បានប្រកាសថា នឹងទទួលយកពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាពីក្រុមយុទ្ធនាការរបស់ប្រធានា ...
ការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០៖ ប្រធានាធិបតី លោក Donald Trump រៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania

ការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០៖ ប្រធានាធិបតី លោក Donald Trump រៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania

(VOVWORLD) - ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាង ថារដ្ឋ Pennsylvania អាចរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាន ...