ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួន

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ មជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថា អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅក្នុងទីរួមស្ ...