វៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាស៊ាន

វៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាស៊ាន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាប្រចាំស្តីពី បណ្តាញមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពអាស៊ានលើកទី ៧ ( ...