កិច្ចប្រជុំ វង់ទី ៨ នៃក្រុមការងារចម្រុះវៀតណាម - បុរីវ៉ាទីកង់

កិច្ចប្រជុំ វង់ទី ៨ នៃក្រុមការងារចម្រុះវៀតណាម - បុរីវ៉ាទីកង់

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ២១ និង ២២ ខែសីហា នៅបុរីវ៉ាទីកង់បានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំវង់ទី៨ នៃក្រុមការងារចម្រុះវៀតណាម-បុរ ...