អាស៊ាន២០២០៖ អនុម័តលើផែនការសកម្មភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ាន-ជប៉ុន

អាស៊ាន២០២០៖ អនុម័តលើផែនការសកម្មភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ាន-ជប៉ុន

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំនេះគឺសំដៅពិភាក្សា កសាងវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្ត “សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន- ...
អនុម័តលើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ាន-ជប៉ុនស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លង Covid-19

អនុម័តលើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ាន-ជប៉ុនស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លង Covid-19

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២២ មេសា បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន នានានិងប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តជាផ្លូវការលើ សេចក្ដីថ្លែងកា ...