វៀតណាមគាំទ្រនិងវាយតម្លៃខ្ពស់តួនាទីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

វៀតណាមគាំទ្រនិងវាយតម្លៃខ្ពស់តួនាទីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

(VOVWORLD) - ក្នុងនាមជាសមាជិកដោយមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ WTO វៀតណាមគាំទ្រ ចំពោះប្រព័ន្ធពហុភាគីបើកចំហ មានតម្លាភាពនិងផ្អែកលើច្បាប់ ដែល ...
ចិនប្តឹងអាមេរិកឡើងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ពីការដាក់ពន្ធនាំចូលលើខ្លួន

ចិនប្តឹងអាមេរិកឡើងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ពីការដាក់ពន្ធនាំចូលលើខ្លួន

(VOVWORLD) - ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិន នាថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា បានលើកឡើងថា ចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ...
អាមេរិកនិង WTO៖ ការជំពាក់ជំពិនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ

អាមេរិកនិង WTO៖ ការជំពាក់ជំពិនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ

(VOVWORLD) - ការដកអាមេរិកចេញពី WTO ធ្លាប់ត្រូវបានលោក Trump លើកឡើងបន្ទាប់ ពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៧។ នាពេលនោះ អ្នកដឹកនាំសេ ...