វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមអបអសាទរខួបលើកទី៧៤នៃការបង្កើត (៧ កញ្ញា ១៩៤៥ - ៧ កញ្ញា ២០១៩)

វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមអបអសាទរខួបលើកទី៧៤នៃការបង្កើត (៧ កញ្ញា ១៩៤៥ - ៧ កញ្ញា ២០១៩)

(VOVWORLD) - ថ្ងៃ ៧ ខែកញ្ញា វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមប្រារព្ធខួបលើកទី ៧៤ នៃការបង្កើត (៧ កញ្ញា ១៩៤៥ - ៧ កញ្ញា ២០១៩)។ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៤ ...