បុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន១០ពាន់នាក់បានដាក់ពង្រាយក្នុងពិធីបុណ្យទឹកកម្ពុជា

បុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន១០ពាន់នាក់បានដាក់ពង្រាយក្នុងពិធីបុណ្យទឹកកម្ពុជា

(VOVworld) - អភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស នាថ្ងៃទី២៨តុលា បានឲ្យដឹងថា បុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន១០ពាន់នាក់នឹងប ...