ក្រសួងសុខាភិបាលអនុម័តដោយមានលក្ខខ័ណ្ឌវ៉ាក់សាំង Abdala បង្ការជំងឺកូវីដ ១៩

ក្រសួងសុខាភិបាលអនុម័តដោយមានលក្ខខ័ណ្ឌវ៉ាក់សាំង Abdala បង្ការជំងឺកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញានេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការអនុម័តដោយមានលក្ខខណ្ឌនូវវ៉ាក់សាំងសម្រាប់តម្រូវការ ...