ទំនៀមទំលាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិ Cao Lan នៅ ខេត្ត Quang Ninh

ទំនៀមទំលាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិ Cao Lan នៅ ខេត្ត Quang Ninh

(VOVWORLD) - ចំពោះជនជាតិណាមួយក៏ដោយ ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពេលវេលាដ៏ សំខាន់ ដែលកត់សម្គាល់នូវភាពធំពេញវ័យនិងជារបត់សំខាន់ក្នុងឆាកជីវិតមន ...
ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Cao Lan នៅខេត្ត Bac Giang

ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Cao Lan នៅខេត្ត Bac Giang

(VOVWORLD) - ក្នុងសង្ខាជីវិត ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពារគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ ដែលកត់សម្គាល់នូវភាពពេញវ័យនិងជារបត់សំខាន់ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ...