តំលៃរបស់បណ្ដាឯកសារ Chau Ban

តំលៃរបស់បណ្ដាឯកសារ Chau Ban

Vovworld-បណ្ដាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាអំពីអធិប តេយ្យភាពសមុទ្រ​កោះដែនដីភាគច្រើនគឺព្រះរាជ្យក្រិត្យ ឬដែលហៅថា Chau ban និងសៀវភៅប្រវ ...