ត្រែស្លឹករបស់ជនជាតិ Dao Khau

ត្រែស្លឹករបស់ជនជាតិ Dao Khau

(VOVWORLD) - ឧបករណ៍តន្ត្រីប្រពៃណីមួយឈុតរបស់ជនជាតិ Dao Khau មានឧបករណ៍ ជាច្រើនដូចជា ត្រែ ស្គរ គងឃ្មោះ ឈិង ដែលក្នុងនោះ ត្រែជាឧបករណ៍តន ...
ជនរួមជាតិ Dao Khau

ជនរួមជាតិ Dao Khau

Vovworld-ជនរួមជាតិ Dao Khau រឺហៅ ថា Kim Mien ជាក្រុមមួយក្នុង​ចំណោម ក្រុមជនរួមជាតិ Dao ដែលផ្លាស់ទីលំ នៅមកប្រទេសវៀតណាម។ ដោយ​ ហេតុនេះ ...