គ្រោះធម្មជាតិបណ្តាលឱ្យការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសចិននិងជប៉ុន

គ្រោះធម្មជាតិបណ្តាលឱ្យការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសចិននិងជប៉ុន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដានៅប្រទេសចិន ក្រសួង ធារាសាស្រ្តចិនបានបង្កើន កម្រិតឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ចាប់ពីកម្រ ...