អេហ្ស៊ីបគណបក្ស NDP របស់អតីតប្រធានាធិបតី Mubarak ត្រូវហាមប្រជែងបោះឆ្នោត

អេហ្ស៊ីបគណបក្ស NDP របស់អតីតប្រធានាធិបតី Mubarak ត្រូវហាមប្រជែងបោះឆ្នោត

Vovworld-តុលាការគែ(អេហ្ស៊ីប)អំពីបញ្ហាបន្ទាន់នាថ្ងៃទី៦ឧសភាបាន​ចេញ​សាលក្រមហាមបណ្ដាមន្ត្រីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាតិ NDP របស់អតីត​ប្រធាន ...