ផលិតផល OCOP រួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមុខមាត់ជនបទនៅខេត្ត Dak Lak

ផលិតផល OCOP រួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមុខមាត់ជនបទនៅខេត្ត Dak Lak

(VOVWORLD) - ការវាយតម្លៃនិងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ចំពោះផលិតផល OCOP (កម្មវិធីឃុំមួយផលិត ផលមួយ) កំពុងក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ ...
ទីក្រុងហាណូយជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនូវកម្មវិធី OCOP ដំណាក់កាលឆ្នាំ២០១៩-២០២០

ទីក្រុងហាណូយជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនូវកម្មវិធី OCOP ដំណាក់កាលឆ្នាំ២០១៩-២០២០

(VOVWORLD) - កម្មវិធី “ឃុំមួយផលិតផលមួយ” (ហៅកាត់ថា OCOP) ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម អនុម័តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសេដ ...
បង្កើនការតភ្ជាប់ផលិតផល OCOP

បង្កើនការតភ្ជាប់ផលិតផល OCOP

(VOVWORLD) - កម្មវិធីឃុំមួយផលិតផលមួយ (OCOP) គឺជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ជនបទដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍក្រុមផលិតផល និងសេវាកម ...
ប្រទេសជាច្រើនចូលរួមពិព័រណ៍ OCOP អន្តរជាតិនៅវៀតណាម

ប្រទេសជាច្រើនចូលរួមពិព័រណ៍ OCOP អន្តរជាតិនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ស្តង់ទំនិញចំនួន៧០០របស់សហគ្រាសនានាមកពីខេត្តក្រុងចំនួន៤០ទូទាំងប្រទេស។ ក្រ ...