លោកគ្រូវៀតណាមទទួលបានពានរង្វាន់ព្រះរាជបុត្រីថៃ PMCA លើកទី ៣- ប្រើប្រាស់ STEM (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា បច្ចេកទេស គណិតវិទ្យា) សំដៅ ដោះស្រាយ រាល់បញ្ហារបស់សហគមន៍

លោកគ្រូវៀតណាមទទួលបានពានរង្វាន់ព្រះរាជបុត្រីថៃ PMCA លើកទី ៣- ប្រើប្រាស់ STEM (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា បច្ចេកទេស គណិតវិទ្យា) សំដៅ ដោះស្រាយ រាល់បញ្ហារបស់សហគមន៍

(VOVWORLD) - ដោយមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍បង្រៀនរូបវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងរយៈពេល ៩ ឆ្នាំនៅសាលាមធ្យមសិក្សាជនជាតិ Him Lan ស្រុក Chau ...
រង្វាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Maha Chakri (PMCA) ជំរុញផ្នែកអប់រំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អភិវឌ្ឍន៍

រង្វាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Maha Chakri (PMCA) ជំរុញផ្នែកអប់រំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អភិវឌ្ឍន៍

(VOVWORLD) -រង្វាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Maha Chakri (PMCA) ដោយរាជរដ្ឋាភិ បាល ថៃផ្តល់ជំនួយនេះ ជារង្វាន់សំរាប់គ្រូបង្រៀនដែលមានការរួ ...