ទស្សនាវដ្តី Time ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះឥស្សរជនទាំង ១០០ ដែលមាន ឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ​ ២០២០

ទស្សនាវដ្តី Time ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះឥស្សរជនទាំង ១០០ ដែលមាន ឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ​ ២០២០

(VOVWORLD) - ទស្សនាវដ្តី Time បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ឥស្សរជនទាំង ១០០ តាម ៥ ក្រុម ដូចជា៖ ក្រុមមនុស្សឈានមុខគេ ក្រុមសិល្បៈករ ក្រុមអ្នកដឹក ...