វៀតណាមជានិច្ចកាលជាប្រទេសសកម្មក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយ UNDP

វៀតណាមជានិច្ចកាលជាប្រទេសសកម្មក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយ UNDP

(VOV)_នេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកស្រី Helen Clark អគ្គនាយិកាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ( UNDP) នៅក្នុង​ពិធីបើកសន្និសីទ​

ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អ.ស.ប(UNDP)។

ពិធីចាប់ផ្តើមគំរោងការណ៍ “ លើកកំពស់សមត្ថភាពបំរើ សមាហរ-កម្មណ៍ អន្តជាតិដ៏ទូលំទូលាយរបស់វៀតណាម ដល់ឆិនាំ២០៥០ “ត្រូវបាន​ធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃ ...