កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាទីតាំងសំខាន់ចុងក្រោយរបស់ IS

កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាទីតាំងសំខាន់ចុងក្រោយរបស់ IS

(VOVWORLD) - កងទ័ពស៊ីរីរួមជាមួយកំលាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងចលនាឥស្លាម Hezbollah របស់លីបង់នាថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា បានដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាទ ...
កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមបានមកវិញការត្រួតត្រាទីកន្លែងមួយចំនួនពីបាតដៃរបស់ IS

កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមបានមកវិញការត្រួតត្រាទីកន្លែងមួយចំនួនពីបាតដៃរបស់ IS

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៨ កញ្ញា បណ្ដាទាហានរដ្ឋាភិបាល ស៊ីរីបានដណ្តើមមក វិញទីកន្លែងមួយចំនួនដែលអង្គការ រដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS) បានទ ...
កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Beigi

កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Beigi

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៧ មិថុនា កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ ដណ្តើមបានការត្រួត ត្រាទីក្រុង Beigi និងទីកន្លែង យុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញជិតនឹង Fa ...
អ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសមួយ

អ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសមួយ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២១ ធ្នូ កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ ដណ្តើមបានការត្រួតត្រា មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាស មួយពីកំលាំងពួកឧទ្ទាម “រដ្ឋឥស្លាម ...