បូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង

បូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា នៅទីក្រុង Hoa Binh (ភាគខាងជើងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទបូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការក ...
សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មី

សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មី

Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើអធិបតីសន្និសីទបូក​សរុប​រយៈព ...
ដំណោះស្រាយអនុវត្តកម្មវិធិគោលដៅជាតិអំពីជនបទថ្មី។

ដំណោះស្រាយអនុវត្តកម្មវិធិគោលដៅជាតិអំពីជនបទថ្មី។

(VOVWorld)- ក្នុងកម្មវិធីគោលដៅជាតិអំពីជនបទថ្មី​​​ រដ្ខាភិបាលវៀតណាមបាន សំរេចដំណោះស្រាយ សំខាន់ចំនួន៧​​ដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារចំនួន​១១​ ...