ច្បាប់អប់រំ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយ៉ាងពេញលេញវិស័យអប់រំនៅ វៀតណាម

ច្បាប់អប់រំ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយ៉ាងពេញលេញវិស័យអប់រំនៅ វៀតណាម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំអំពី សេចក្ដីព្រាងនៃច្បាប់អប់រំ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។
ធ្វើវិសោធនកម្មនូវច្បាប់អប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីចាប់ទាន់នឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា

ធ្វើវិសោធនកម្មនូវច្បាប់អប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីចាប់ទាន់នឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១២ មិថុនា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រានៃច្បាប់អប់រំថ្នាក់ឧត្ត ...
រដ្ឋសភាផ្ទៀងស្ដាប់របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យលើច្បាប់អប់រំនិងគម្រោងច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណែត

រដ្ឋសភាផ្ទៀងស្ដាប់របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យលើច្បាប់អប់រំនិងគម្រោងច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណែត

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ឧសភា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ទៀងស្ដាប់របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យលើគម្រោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមនូវមាត្រ ...