សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបានកំណើនចំនួន៦,៧៦%ក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នាំ២០១៩

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបានកំណើនចំនួន៦,៧៦%ក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - តាមរបាយការណ៍របស់ VEPR បានអោយដឹងថែមទៀតថា ទំហំនាំចេញនាំ ចូលក្នុងត្រីមាសទី២សម្រេចបានចំនួន១២៣រយកោដិដុល្លាអាមេរិក កើន៧,៣% ...