អង្គភាពអាជីវកម្មអឺរ៉ុបជឿជាក់ទៅលើយថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។

លទ្ឋផលទទួលបាន​ក្នុងការស្រាវជ្រាវជាប្រចាំត្រីមាសអំពី សន្ទស្សន៍អាជីវកម្មនៃបណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មអឺរ៉ុបដែល សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំន ...
ជនរួមជាតិ Kito វៀតណាមជឿជាក់ទៅលើគោលការណ៍របស់បក្សរដ្ឋ។

ជនរួមជាតិ Kito វៀតណាមជឿជាក់ទៅលើគោលការណ៍របស់បក្សរដ្ឋ។

VOV-ក្នុងឱកាសបុណ្យ Noel ឆ្នាំ២០១២​ប្រធានគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈឹម​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​​វៀតណាមលោក Huynh Dam បានផ្ញើសំបុត្រជូនពរបណ្ដា​កម្មា ...