អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភលើបទហ៊ុំព័ទ្ធទៅលើអ៊ីរ៉ង់

អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភលើបទហ៊ុំព័ទ្ធទៅលើអ៊ីរ៉ង់

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៤ មិនា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក បានប្រកាសទើបនឹង អនុវត្តបទដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គ លិកចំនួន ២ នាក់និងក្រុមហ៊ុនច ...