ដកចេញការដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែកជាផ្លូវការសម្រាប់ឃុំ Son Loi ស្រុក Binh Xuyen ខេត្ត Vinh Phuc

ដកចេញការដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែកជាផ្លូវការសម្រាប់ឃុំ Son Loi ស្រុក Binh Xuyen ខេត្ត Vinh Phuc

(VOVWORLD) - ឃុំ Son Loi ស្រុក Binh Xuyen ខេត្ត Vinh Phuc ត្រូវបានដកចេញការដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែក បន្ទាប់ពីរយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ដោយគ្មានករណី ...