កសិករតំបន់ U Minh Ha ដាំដើម បូនបូន (bon bon) អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

កសិករតំបន់ U Minh Ha ដាំដើម បូនបូន (bon bon) អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) - ដើមបូនបូនជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលដុះលូតលាស់នៅតំបន់ទឹកលិច ដូចជា បឹងបួរឬមាត់ទន្លេ ហើយមានលទ្ធភាពរស់នៅក្នុងបរិស្ថានសម្បូរទៅដោ ...