“ដំណក់ឈាមក្រហម ឆ្នាំ ២០១៩“៖ អប់រំការចែករំលែក និងសេចក្តីស្រឡាញ់

“ដំណក់ឈាមក្រហម ឆ្នាំ ២០១៩“៖ អប់រំការចែករំលែក និងសេចក្តីស្រឡាញ់

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ខេត្តក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំមហោស្រពបរិច្ចាកឈាមស្ម័គ្រចិត្ត- កម្មវិធី" ដំណក់ឈាមក្រ ...