គាំទ្រ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច​សម្រាប់សហគ្រាស​ទាញយក​ផល​ប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA

គាំទ្រ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច​សម្រាប់សហគ្រាស​ទាញយក​ផល​ប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA

(VOVWORLD) - នៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី ៤ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានោះ បញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងកា ...