ពិធីបុណ្យតុបតែងកាយរបស់ជនជាតិ Lo Lo

ពិធីបុណ្យតុបតែងកាយរបស់ជនជាតិ Lo Lo

(VOVWORLD) - ពិធីបុណ្យតុបតែងកាយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យធំ របស់ប្រទេសមួយ ឬតំ ...