សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃទី២៦ តុលា ដល់ថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃទី២៦ តុលា ដល់ថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសាបរទេស (VOV5) ទទួលបានសំបុត្រចំនួន៤០៨មកពីប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន៣៦ ក្នុងនោះកម ...
ការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាមឆ្នាំ២០២០” រួមចំណែកផ្សព្វ ផ្សាយទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម

ការប្រឡង “តើអ្នកយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាមឆ្នាំ២០២០” រួមចំណែកផ្សព្វ ផ្សាយទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្រៅពីការប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែល ចូលរួមឆ្លើយសំណួរជាផ្លូវការទាំង៦នៃការប្រឡងនោះ គណៈចាត់តាំងបាន សម្រេចចិត្ ...